Disclaimer

De door ons verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die, naar ons beste weten, betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Wij aanvaarden evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site(s). De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag niets van deze informatie, op geen enkele manier overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, opslaan in een geautomatiseerd bestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Slootweg Consultancy.

© Slootweg Consultancy